Berichten

Compensatie transitievergoeding bij langdurig zieke werknemers

Sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer recht op een transitievergoeding als zijn of haar arbeidsovereenkomst minimaal twee jaar heeft geduurd en deze door of vanwege de werkgever wordt beëindigd. Deze transitievergoeding is bedoeld ter compensatie van het ontslag en om de overgang naar een andere nieuwe baan wat makkelijker te maken. Zoals we al eens in een eerdere blog hebben toegelicht, is een werkgever de transitievergoeding óók verschuldigd bij een ontslag van een werknemer vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (twee jaar ziek of meer). Over dit onderwerp is de afgelopen tijd veel discussie geweest. Met als resultaat een nieuwe compensatieregeling, die per 1 april 2020 in werking treedt. Reden voor ons om jou als werkgever of als werknemer via deze blog meer te vertellen over deze nieuwe compensatieregeling. Lees meer

Whatsapp maakt zijn intrede in de arbeidsrelatie

Moderne communicatiemiddelen – waaronder whatsapp – lijken steeds meer hun intrede te maken in de arbeidsrelatie. Zo schreven wij al eerder een blog over de aanzegverplichting van werkgever bij het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Uit een uitspraak van de rechtbank Amsterdam volgde namelijk dat werkgever aan zijn schriftelijke aanzegverplichting had voldaan door werknemer per whatsapp te melden dat zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet zou worden verlengd. Lees meer

Het hanteren van de juiste ontslaggrond

Onder de sinds 1 juli 2015 geldende Wet Werk en Zekerheid is het voor werkgevers niet eenvoudiger geworden om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te ontbinden. Zo is uit onderzoek gebleken, dat het percentage afgewezen ontbindingsverzoeken bij de kantonrechter hoger ligt dan vóór de inwerkingtreding van voornoemde wet. De Wet Werk en Zekerheid stelt vergaande eisen als het gaat om waar werkgever aan moet voldoen voordat er voldoende grond aanwezig is om het dienstverband met werknemer te kunnen beëindigen. Lees meer

Beëindigingsovereenkomst en transitievergoeding

Een beëindigingsovereenkomst is een overeenkomst op basis waarvan een werkgever en een werknemer met wederzijds goedvinden afscheid van elkaar nemen. In onze dagelijkse praktijk passeert deze beëindigingsovereenkomst zeer regelmatig ons bureau. Het kan dan gaan om een opdracht van een werkgever om een beëindigingsovereenkomst op te stellen passend bij de situatie die zich op dat moment voor doet. Uiteraard melden ook werknemers zich met enige regelmaat bij ons: ze leggen dan hun beëindigingsovereenkomst aan ons voor met de vraag of deze zo wel getekend kan worden. Dat het uiterst belangrijk is om je zowel als werkgever maar ook als werknemer te laten adviseren over de inhoud van een beëindigingsovereenkomst en de eventuele daaruit voortvloeiende gevolgen of risico’s staat buiten kijf. Maar wat mogen een werkgever en een werknemer in het kader van de onderhandelingen over de beëindiging van het dienstverband van elkaar verwachten? In hoeverre is bijvoorbeeld een werkgever verplicht om een werknemer in te lichten over het recht op een transitievergoeding?

Lees meer

Transitievergoeding bij ontslag

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid hebben we in ontslagzaken te maken met de zogenaamde ‘transitievergoeding’. Een ieder zal vast wel eens wat gehoord of gelezen hebben over de transitievergoeding. Maar wat de transitievergoeding precies inhoudt, wanneer je er recht op hebt, of een werkgever altijd verplicht is een transitievergoeding toe te kennen en hoe je de transitievergoeding berekent, blijkt voor de meesten toch nog wat onduidelijk te zijn. Reden om in deze blog eens stil te staan bij veelvoorkomende vragen over de transitievergoeding. Het is immers nooit verkeerd te weten wat je rechten zijn, mocht zich onverhoopt een ontslagsituatie voordoen. Lees meer