Berichten

Langdurige arbeidsongeschiktheid en de transitievergoeding: een veelvoorkomend discussiepunt tussen werkgever en werknemer.

De afgelopen periode ontvingen wij veel vragen van zowel werkgevers als werknemers over de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschikt. De praktijk leert dat dit onderwerp een ‘hot item’ is voor zowel werkgever als werknemer. Bovendien ligt er over dit onderwerp een nieuw wetsvoorstel. Reden voor ons om dit onderwerp en het wetsvoorstel eens nader toe te lichten in deze blog.  Lees meer

Beëindigingsovereenkomst en transitievergoeding

Een beëindigingsovereenkomst is een overeenkomst op basis waarvan een werkgever en een werknemer met wederzijds goedvinden afscheid van elkaar nemen. In onze dagelijkse praktijk passeert deze beëindigingsovereenkomst zeer regelmatig ons bureau. Het kan dan gaan om een opdracht van een werkgever om een beëindigingsovereenkomst op te stellen passend bij de situatie die zich op dat moment voor doet. Uiteraard melden ook werknemers zich met enige regelmaat bij ons: ze leggen dan hun beëindigingsovereenkomst aan ons voor met de vraag of deze zo wel getekend kan worden. Dat het uiterst belangrijk is om je zowel als werkgever maar ook als werknemer te laten adviseren over de inhoud van een beëindigingsovereenkomst en de eventuele daaruit voortvloeiende gevolgen of risico’s staat buiten kijf. Maar wat mogen een werkgever en een werknemer in het kader van de onderhandelingen over de beëindiging van het dienstverband van elkaar verwachten? In hoeverre is bijvoorbeeld een werkgever verplicht om een werknemer in te lichten over het recht op een transitievergoeding?

Lees meer

Transitievergoeding bij ontslag

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid hebben we in ontslagzaken te maken met de zogenaamde ‘transitievergoeding’. Een ieder zal vast wel eens wat gehoord of gelezen hebben over de transitievergoeding. Maar wat de transitievergoeding precies inhoudt, wanneer je er recht op hebt, of een werkgever altijd verplicht is een transitievergoeding toe te kennen en hoe je de transitievergoeding berekent, blijkt voor de meesten toch nog wat onduidelijk te zijn. Reden om in deze blog eens stil te staan bij veelvoorkomende vragen over de transitievergoeding. Het is immers nooit verkeerd te weten wat je rechten zijn, mocht zich onverhoopt een ontslagsituatie voordoen. Lees meer

Recht op transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid?

Nog voor de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid kozen werkgevers voor het opzeggen van  het dienstverband met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer na verkregen toestemming van het UWV Werkbedrijf. Het dienstverband werd vrijwel altijd opgezegd zonder dat aan werknemer enige vergoeding voor de beëindiging van het dienstverband werd toegekend. De Wet Werk en Zekerheid heeft hier wijziging in aangebracht. Sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer namelijk recht op een vergoeding (transitievergoeding) bij het einde van een dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Lees meer